MENU

PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTRY / 17 STYCZNIA 2022 // ORCHESTRA AUDITIONS, 17 JANUARY 2022

EN [SLIDE DOWN]

FILHARMONIA GORZOWSKA OGŁASZA PRZESŁUCHANIA
NA STANOWISKO MUZYKA ORKIESTROWEGO
FLET I/II  GŁOS
z obowiązkiem gry na flecie piccolo

TERMIN I MIEJCE PRZESŁUCHAŃ:
17 stycznia 2022 (poniedziałek),
Filharmonia Gorzowskaj
ul. Dziewięciu Muz 10, Gorzów Wlkp.
Przesłuchania mają formę dwuetapową.
 
ZGŁOSZENIA:
Warunkiem przystąpienia do przesłuchania jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego (dyplom ukończenia studiów magisterskich w specjalności gra na flecie)
Zgłoszenia wraz z CV oraz kopiami dokumentów potwierdzających wykształcenie prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: przesluchania@filharmoniagorzowska.pl
do dnia 31 grudnia 2021.

 
Do zgłoszenia należy dołączyć własnoręcznie podpisaną klauzulę (skan). Treść klauzuli poniżej.

POZOSTAŁE INFORMACJE:
Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoby zakwalifikowane do przesłuchania otrzymają indywidualne informacje drogą mailową lub telefoniczną nie później niż 5 stycznia 2022.

Filharmonia zapewnia akompaniatora (nie przewiduje się próby przed przesłuchaniem).
 
Filharmonia nie zwraca kosztów podróży ani zakwaterowania.
 
Filharmonia zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ:
Etap I
W. A. Mozart – pierwsza część (z kadencją) Koncertu G-dur KV 313 lub D-dur KV 314

Etap II
wg materiałów nutowych (do pobrania poniżej)
DO POBRANIA
Flet - materiały orkiestrowe

TREŚĆ KLAUZULI:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu oraz adresu e-mail przez Filharmonię Gorzowską zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz do celów rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych po zakończeniu rekrutacji do celów kontaktowych w przyszłości w celu podjęcia współpracy. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie, jak również, iż od tej zgody nie jest uzależnione świadczenie usług ani wykonanie umowy.

KONTAKT W SPRAWIE PRZESŁUCHAŃ:
Renata Ochwat
T: +48 95 73 92 748
E:  przesluchania@filharmoniagorzowska.pl

 
EN

THE GORZÓW PHILHARMONIC ANNOUNCES AUDITIONS FOR THE POSITION OF ORCHESTRAL MUSICIAN: FLUTE SOLO/TUTTI
with the obligation to play the piccolo flute

AUDITIONS DATE AND VENUE:  
17 January 2022
Gorzów Philharmonic
address: Filharmonia Gorzowska, ul. Dziewięciu Muz 10, Gorzów Wielkopolski
Auditions will be organized in two stages.

REQUIREMENTS: 
A prerequisite for the participation in the audition  is having higher musical education (master’s degree diploma in playing  the flute)
Submissions along with CV and copies of documents confirming the education should be sent till the 31th of December to the following address:
przesluchania@filharmoniagorzowska.pl
Signed clause (scan) is to be attached to the submission – it is available to download below

OTHER INFORMATION:

The Philharmonic reserves the right to invite into audition selected candidates.Musicians who qualified into auditions receive individual  information by e-mail or on the phone on the 5th of January 2022 the latest.

The Philharmonic provides an accompanist (it is impossible to having a rehearsal befor the auditions).
 
The Philharmonic shall not reimburse travel and accommodation costs.  
 
The Philharmonic reserves the right to change the date of auditions, to cancel auditions and to not choose any musician as well, for any reason.

PROGRAM OF AUDIOTIONS:
1st STAGE  
W.A. MOZART the first movement (with cadence) of the Concerto in G major, KV 313 or in D major, KV 314
 
2nd STAGE
Notes to download [click on]

CLAUSE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu oraz adresu e-mail przez Filharmonię Gorzowską zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz do celów rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych po zakończeniu rekrutacji do celów kontaktowych w przyszłości w celu podjęcia współpracy. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie, jak również, iż od tej zgody nie jest uzależnione świadczenie usług ani wykonanie umowy.

CONTACT:
T: +48 95 73 92 748
E:  przesluchania@filharmoniagorzowska.pl
 

Realizacja   Virtualnetia.com