MENU

FILHARMONIA GORZOWSKA OGŁASZA PRZESŁUCHANIA NA STANOWISKO MUZYKA ORKIESTROWEGO; THE GORZÓW PHILHARMONIC ANNOUNCES AUDITIONS FOR THE POSITION OF AN ORCHESTRAL MUSICIAN; SKRZYPCE TUTTI, VIOLIN TUTTI

PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTRY – SKRZYPCE TUTTI

ZGŁOSZENIA
Centrum Edukacji Artystycznej-Filharmonia Gorzowska ogłasza przesłuchania do Orkiestry FG na stanowisko muzyk orkiestrowy skrzypce tutti.
Warunkiem przystąpienia do przesłuchania jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego (dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich w specjalności gra na skrzypcach).
Zgłoszenia wraz z CV oraz kopiami dokumentów potwierdzających wykształcenie prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: przesluchania@filharmoniagorzowska.pl.
Do zgłoszenia należy dołączyć własnoręcznie podpisaną klauzulę (skan). Treść klauzuli poniżej.
Przesłuchania odbędą się 11 września 2024 roku. Niezbędne dokumenty należy składać do 1 września na adres przesluchania@filharmoniagorzowska.pl.
 
 
POZOSTAŁE INFORMACJE:
Filharmonia zapewnia akompaniatora (nie przewiduje się próby przed przesłuchaniem).
Filharmonia nie zwraca kosztów podróży ani zakwaterowania.
Filharmonia Gorzowska zastrzega sobie prawo do zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. O zaproszeniu na przesłuchanie Filharmonia Gorzowska poinformuje wybrane osoby do 3 września.
Filharmonia zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny.

Informacja o wynagrodzeniu:
Wynagrodzenie zasadnicze brutto -  5200,00 zł (2 koncerty w normie)
Koncerty ponadnormowe – 500,00 zł brutto
Ponadto: ekwiwalent za instrument


PROGRAM PRZESŁUCHAŃ:
Etap I
J.S. Bach – dwie kontrastujące części z dowolnej Suity lub Partity
 
W. A. Mozart – pierwsza część (z kadencją) Koncertu skrzypcowego G-dur KV 216;  D-dur KV 218; A-dur KV 219

Etap II
wg materiałów nutowych (do pobrania poniżej)
Skrzypce – orkiestrowe (Pobierz)


TREŚĆ KLAUZULI:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu oraz adresu e-mail przez Filharmonię Gorzowską zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz do celów rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych po zakończeniu rekrutacji do celów kontaktowych w przyszłości w celu podjęcia współpracy. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie, jak również, iż od tej zgody nie jest uzależnione świadczenie usług ani wykonanie umowy.

KONTAKT W SPRAWIE PRZESŁUCHAŃ:
Renata Ochwat
T: +48 95 73 92 748
E:  przesluchania@filharmoniagorzowska.pl
 
 
 
THE GORZÓW PHILHARMONIC ANNOUNCES AUDITIONS
FOR THE POSITION OF AN ORCHESTRAL MUSICIAN
Violin tutti

 
APPLICATIONS:
The Center for Artistic Education - Gorzów Philharmonic announces auditions for the Orchestra of the Gorzów Philharmonic for the position of an orchestral musician tutti violin.
The condition for joining the audition is to have a higher education in music (BA or MA diploma in violin playing).
Please send your application, along with your CV and copies of documents confirming your education, by e-mail to the following address: Przesluchania@filharmoniagorzowska.pl.
A personally signed clause (scan) should be attached to the application. The content of the clause below.
Auditions will take place on September 11, 2024. Necessary documents should be submitted by September 1 to the address przesluchania@filharmoniagorzowska.pl.
 
 
 
OTHER INFORMATION:
The Philharmonic will provide an accompanist (no rehearsal is scheduled before the audition).
The Philharmonic will not reimburse travel or accommodation expenses.
The Philharmonic reserves the right to invite selected candidates to the audition. The persons short-listed for the audition will receive information personally by e-mail or telephone no later than by September 3, 2024.
The Philharmonic reserves the right to reschedule, cancel or annul the audition without providing any reason.
 
Information about salary:
Gross basic salary - PLN 5,200.00 (2 concerts as standard)
Extraordinary concerts – PLN 500.00 gross
Additionally: equivalent for the instrument
 

 

AUDITION PROGRAMME:
Stage I
J.S. Bach – two contrasting parts from any Sonata or Partita

W.A. Mozart – the first part (with cadenza) of a selected concerto G major KV 216; D major KV 218; A major KV 219.

Stage II
Notes to download (click on)


CONTENT OF THE CLAUSE:
I agree to the processing of my personal data in the scope of my forename, surname, address of residence, telephone number and e-mail address by the Gorzów Philharmonic in accordance with Article 6 clause 1 letter a of the General Data Protection Regulation (GDPR) and for recruitment purposes. Simultaneously I declare that I agree to the processing of my data after the completion of the recruitment process for contact purposes in the future to start cooperation. I declare that I have been informed about the possibility of withdrawing this consent at any time, as well as of the fact that the provision of services or the execution of the contract is not dependent on this consent.

CONTACT ABOUT AUDITIONS:
T: +48 95 73 92 748
E:  przesluchania@filharmoniagorzowska.pl
 
 
 
Realizacja   Virtualnetia.com