MENU

FILHARMONIA GORZOWSKA OGŁASZA PRZESŁUCHANIA NA STANOWISKO MUZYKA ORKIESTROWEGO WIOLONCZELA tutti ; THE GORZÓW PHILHARMONIC ANNOUNCES AUDITIONS FOR THE POSITION OF AN ORCHESTRAL MUSICIAN Cello tutti

TERMIN I MIEJCE PRZESŁUCHAŃ:
11 września 2024 (środa),
Filharmonia Gorzowska
ul. Dziewięciu Muz 10, Gorzów Wlkp.
Przesłuchania mają formę dwuetapową.
 
ZGŁOSZENIA:
Warunkiem przystąpienia do przesłuchania jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego (dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich w specjalności gra na wiolonczeli)
Zgłoszenia wraz z CV oraz kopiami dokumentów potwierdzających wykształcenie prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: przesluchania@filharmoniagorzowska.pl
do dnia 1 września 2024.
 
Do zgłoszenia należy dołączyć własnoręcznie podpisaną klauzulę (skan). Treść klauzuli poniżej.

POZOSTAŁE INFORMACJE:
Filharmonia zapewnia akompaniatora (nie przewiduje się próby przed przesłuchaniem).
Filharmonia nie zwraca kosztów podróży ani zakwaterowania.
Filharmonia Gorzowska zastrzega sobie prawo do zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. O zaproszeniu na przesłuchanie Filharmonia Gorzowska poinformuje wybrane osoby do 3 września.
Filharmonia zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny.
 
Informacja o wynagrodzeniu:
Wynagrodzenie zasadnicze brutto -  5200,00 zł (2 koncerty w normie)
Koncerty ponadnormowe – 500,00 zł brutto
Ponadto: ekwiwalent za instrument
 


PROGRAM PRZESŁUCHAŃ:
Etap I
J.S. Bach – dwie kontrastujące części z dowolnej Suity
 
J. Haydn– pierwsza część z kadencją koncertu C-dur lub D-dur

Etap II
wg materiałów nutowych (do pobrania poniżej)
DO POBRANIA
Wiolonczela
- materiały orkiestrowe

 
TREŚĆ KLAUZULI:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu oraz adresu e-mail przez Filharmonię Gorzowską zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz do celów rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych po zakończeniu rekrutacji do celów kontaktowych w przyszłości w celu podjęcia współpracy. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie, jak również, iż od tej zgody nie jest uzależnione świadczenie usług ani wykonanie umowy.

KONTAKT W SPRAWIE PRZESŁUCHAŃ:
T: +48 95 73 92 748
E:  przesluchania@filharmoniagorzowska.pl


DATE AND PLACE OF AUDITIONS:
September 11, 2024 (Wednesday),
Gorzów Philharmonic
ul. Dziewięciu Muz 10, Gorzów Wlkp.
Auditions will be held in two stages.
 
APPLICATIONS:
In order to be admitted to the audition, a person must have higher musical education (Bachelor’s degree or Master’s degree in the speciality of playing the cello).
Please send applications together with a CV and copies of documents confirming your education via e-mail to: 
przesluchania@filharmoniagorzowska.pl
by September 1, 2024.
 
Applications must be accompanied by a hand-signed clause (a scanned copy). The content of the clause can be found below.

OTHER INFORMATION:
The Philharmonic will provide an accompanist (no rehearsal is scheduled before the audition).
The Philharmonic will not reimburse travel or accommodation expenses.
The Philharmonic reserves the right to invite selected candidates to the audition. The persons short-listed for the audition will receive information personally by e-mail or telephone no later than by September 3, 2024.
The Philharmonic reserves the right to reschedule, cancel or annul the audition without providing any reason.

Information about salary:
Gross basic salary - PLN 5,200.00 (2 concerts as standard)
Extraordinary concerts – PLN 500.00 gross
Additionally: equivalent for the instrument
 


AUDITION PROGRAMME:
Stage I
J.S. Bach – two contrasting parts from any Suite


J. Haydn– the first part (with cadenza) of a concerto C major or concerto D major

Stage II
Notes to download


CONTENT OF THE CLAUSE:
I agree to the processing of my personal data in the scope of my forename, surname, address of residence, telephone number and e-mail address by the Gorzów Philharmonic in accordance with Article 6 clause 1 letter a of the General Data Protection Regulation (GDPR) and for recruitment purposes. Simultaneously I declare that I agree to the processing of my data after the completion of the recruitment process for contact purposes in the future to start cooperation. I declare that I have been informed about the possibility of withdrawing this consent at any time, as well as of the fact that the provision of services or the execution of the contract is not dependent on this consent.

CONTACT ABOUT AUDITIONS:
T: +48 95 73 92 748
E:  przesluchania@filharmoniagorzowska.pl
Realizacja   Virtualnetia.com