MENU

OFERTA PRACY

Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska ogłasza konkurs na stanowisko

Koordynator  ds. edukacji artystycznej

Umowa o pracę: 1 etat

Nr ogłoszenia: 1/2014

I. Wymagania w stosunku do kandydata warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

1. Wymagania niezbędne:
1)ukończone studia licencjackie lub magisterskie o specjalności edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w tym wiedza ogólnomuzyczna i dotycząca prowadzenia zajęć umuzykalniających i rytmicznych oraz animacji kultury muzycznej w instytucjach kultury,
2) przynajmniej 3-miesięczny staż pracy w instytucji kultury lub placówce oświatowej,
3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
4) niekaralność sądowa za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 ze. zm.),
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2. Wymagania pożądane (dodatkowe):
1) przygotowanie pedagogiczne,
2) wiedza i doświadczenie w zakresie organizowania działań dla dzieci i młodzieży, umiejętność współpracy z placówkami oświatowymi i animatorami kultury,
3) umiejętność planowania, koordynowania i realizowania zadań edukacyjnych i artystycznych, w tym koncertów, warsztatów, itp.,
4) znajomość problematyki i przepisów związanych z funkcjonowaniem samorządowej instytucji kultury i ogólnych zagadnień związanych z organizacją imprez artystycznych,
5) umiejętność prowadzenia negocjacji,
6) umiejętność redagowania pism, krótkich notatek, itp.,
7) posiadanie następujących kompetencji kluczowych: postawa etyczna, sumienność,  kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie  pracy w ramach swojego stanowiska, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta (uczestnika i odbiorcę realizowanych zadań),
8) posiadanie następujących kompetencji hierarchicznych: wiedza specjalistyczna, umiejętność współpracy i komunikowania się w zespole przy realizacji wspólnych projektów, umiejętność logicznego myślenia, samooceny, wyciągania wniosków i konstruktywnej krytyki, chęć uczenia się,
9) samodzielność, dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność,
10) kreatywność i otwartość na nowe pomysły,
11) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
12) biegła znajomość obsługi komputera  oraz urządzeń biurowych,
13) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Przy  wyborze ofert preferowane będzie wykształcenie specjalistyczne w zakresie  kulturalno – oświatowym, a także doświadczenie w pracy w instytucjach kultury i instytucjach prowadzących działalność kulturalną.


 II. Ramowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1/ opracowywanie głównych założeń i zagadnień merytorycznych do programu edukacyjnego,
2/ planowanie wszelkich działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez instytyucję, ich przygotowanie, koordynacja i nadzór na wszystkich etapach realizacji,
3/ koordynacja pozostałych projektów adresowanych do dzieci i młodzieży, w tym konkursów, wystaw, pokazów, itp.,
4/ współpraca z muzykami orkiestry oraz prelegentami w zakresie merytorycznego opracowania działalności edukacyjnej,
4/ inicjowanie i koordynacja współpracy z placówkami oświatowymi i wychowawczymi, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami zgodnie ze specjalizacją stanowiska,
5/ przygotowywanie merytoryczne aplikacji o środki zewnętrzne z zakresu edukacji,
6/ obsługa organizacyjna koncertów i przedsięwzięć artystycznych, zgodnie z kalendarzem pracy artystycznej instytycji,
7/ przygotowywanie i koordynacja przesłuchań do orkiestry,
8/ stała współpraca z bibliotekarzem orkiestry  w zakresie przygotywania materiałów nutowych.

III. Wymagane dokumenty:
1) pisemne zgłoszenie kandydata na określone zapotrzebowaniem stanowisko:
Koordynator ds. edukacji artystycznej   w  Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej, nr ogłoszenia: 1/2014,
2) kserokopia dowodu osobistego   (lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość kandydata)
3) CV (życiorys) kandydata z uwzględnieniem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
4) list motywacyjny,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
6) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia, itp.),
7) kserokopie innych dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń, itp.,
8) kserokopie posiadanych referencji, opinii, wyróżnień, itp.,
9) oświadczenie kandydata  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
10) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

Do dokumentów należy dołączyć przygotowaną samodzielnie przez kandydata krótką koncepcję programową proponowanych działań edukacyjnych w CEA-FG.

IV. Termin i miejsce składania ofert dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko Koordynatora ds. edukacji artystycznej w Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej, nr ogłoszenia 1/2014” należy złożyć  w  siedzibie instytucji: Gorzów Wlkp., ul. Dziewięciu Muz 10, pokój nr 0.49  (poniedziałek – piątek w godzinach od 8:00 do 16:00) lub przesłać na adres: CEA-Filharmonia Gorzowska, ul. Dziewięciu Muz 10, 66-400 Gorzów Wlkp.  w terminie do dnia 29 sierpnia 2014 r.

Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

V. Informacje dodatkowe:

Planowany termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami wyłonionymi spośród osób, które prawidłowo  złożyły aplikacje to  2 września 2014r. Przewidywany termin zatrudnienia: od 8 września 2014 roku.


Informacja o końcowych wynikach naboru umieszczona zostanie niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji w Biuletynie Informacji Publicznej instytucji (www.bip.filharmoniagorzowska.pl). CEA-Filharmonia Gorzowska zastrzega sobie prawo do zakończenia procedury naboru bez podjęcia decyzji o wyborze konkretnego kandydata.
 
Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonym procesie naboru zostaną zniszczone.
virtualnetia  tworzenie stron internetowych