MENU

PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTRY / 9 LISTOPADA 2021 // ORCHESTRA AUDITIONS, 9 NOVEMBER 2021

EN [SLIDE DOWN]

FILHARMONIA GORZOWSKA OGŁASZA PRZESŁUCHANIA
NA STANOWISKO MUZYKA ORKIESTROWEGO
TRĄBKA I GŁOS
dodatkowym atutem kandydatów będzie umiejętność gry na trąbce naturalnej

TERMIN I MIEJCE PRZESŁUCHAŃ:
9 listopada 2021 (wtorek), 11:00
sala kameralna Filharmonii Gorzowskiej
ul. Dziewięciu Muz 10, Gorzów Wlkp.
Przesłuchania mają formę dwuetapową.
 
ZGŁOSZENIA:
Warunkiem przystąpienia do przesłuchania jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego (dyplom ukończenia studiów magisterskich w specjalności gra na trąbce)
Zgłoszenia  wraz z CV oraz kopiami dokumentów potwierdzających wykształcenie prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: przesluchania@filharmoniagorzowska.pl
do dnia 26 października 2021.

 
Do zgłoszenia należy dołączyć własnoręcznie podpisaną klauzulę (skan). Treść klauzuli poniżej.

POZOSTAŁE INFORMACJE:
Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoby zakwalifikowane do przesłuchania otrzymają indywidualne informacje drogą mailową lub telefoniczną nie później niż 29 października 2021.

Filharmonia zapewnia akompaniatora (nie przewiduje się próby przed przesłuchaniem).
 
Filharmonia nie zwraca kosztów podróży ani zakwaterowania.
 
Filharmonia zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ:
Etap I
J. Haydn – Koncert Es-dur, cz. I z kadencją (na trąbce B)
Etap II
fragmenty orkiestrowe – wg materiałów nutowych (do pobrania poniżej)
oraz fakultatywnie  
na trąbce piccolo: Samuel Goldenberg i Szmul z „Obrazków z wystawy” Modesta Musorgskiego
na trąbce naturalnej: II i IV część V Symfonii c-moll op. 67 Ludwiga van Beethovena

DO POBRANIA
TRĄBKA - materiały orkiestrowe

TREŚĆ KLAUZULI:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu oraz adresu e-mail przez Filharmonię Gorzowską zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz do celów rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych po zakończeniu rekrutacji do celów kontaktowych w przyszłości w celu podjęcia współpracy. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie, jak również, iż od tej zgody nie jest uzależnione świadczenie usług ani wykonanie umowy.

KONTAKT W SPRAWIE PRZESŁUCHAŃ:
Renata Ochwat
T: +48 95 73 92 748
E:  przesluchania@filharmoniagorzowska.pl

------------------------------------------------------------


EN

THE GORZÓW PHILHARMONIC ANNOUNCES AUDITIONS FOR THE POSITION OF ORCHESTRAL MUSICIAN: TRUMPET SOLO
Playing the natural trumpet will be the additional advantage  

AUDITIONS DATE AND VENUE:  
9 November 2021
chamber hall  of the Gorzów Philharmonic
address: Filharmonia Gorzowska, ul. Dziewięciu Muz 10, Gorzów Wielkopolski
Auditions will be organized in two stages.

REQUIREMENTS: 
A prerequisite for the participation in the audition  is having higher musical education (master’s degree diploma in playing  the trumpet)
Submissions along with CV and copies of documents confirming the education should be sent till the 26th of October  to the following address:
przesluchania@filharmoniagorzowska.pl
Signed clause (scan) is to be attached to the submission – it is available to download below

OTHER INFORMATION:

The Philharmonic reserves the right to invite into audition selected candidates.Musicians who qualified into auditions receive individual  information by e-mail or on the phone on the 29th of October 2021 the latest.

The Philharmonic provides an accompanist (it is impossible to having a rehearsal befor the auditions).
 
The Philharmonic shall not reimburse travel and accommodation costs.  
 
The Philharmonic reserves the right to change the date of auditions, to cancel auditions and to not choose any musician as well, for any reason.

PROGRAM OF AUDIOTIONS:
1st STAGE  
J. Haydn – Concert E flat Major, 1st movement with cadence (trumpet B)
 
2nd STAGE
Notes to download [click on]
and optionally 
piccolo trumpet: Modest Mussorgsky, Pictures at an Exhibition: Samuel Goldberg and Schmuyle by
natural trumpet: Ludwig van Beethoven,  Symphony no. 5 C Minor, Op. 67: 2nd and 4th movement  

CLAUSE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu oraz adresu e-mail przez Filharmonię Gorzowską zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz do celów rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych po zakończeniu rekrutacji do celów kontaktowych w przyszłości w celu podjęcia współpracy. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie, jak również, iż od tej zgody nie jest uzależnione świadczenie usług ani wykonanie umowy.

CONTACT:
T: +48 95 73 92 748
E:  przesluchania@filharmoniagorzowska.pl
Realizacja   Virtualnetia.com