MENU

PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTRY FILHARMONII GORZOWSKIEJ; THE GORZÓW PHILHARMONIC ANNOUNCES AUDITIONS FOR THE POSITION OF AN ORCHESTRAL MUSICIAN; Гожувська філармонія оголошує конкурс-прослуховування на посаду музиканта оркестру

PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTRY – SKRZYPCE TUTTI
 
ZGŁOSZENIA
Centrum Edukacji Artystycznej-Filharmonia Gorzowska ogłasza przesłuchania do Orkiestry FG na stanowisko muzyk orkiestrowy skrzypce tutti.
Warunkiem przystąpienia do przesłuchania jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego (dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich w specjalności gra na skrzypcach).
Zgłoszenia wraz z CV oraz kopiami dokumentów potwierdzających wykształcenie prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: przesluchania@filharmoniagorzowska.pl.
Do zgłoszenia należy dołączyć własnoręcznie podpisaną klauzulę (skan). Treść klauzuli poniżej.
Dyrekcja FG skontaktuje się z wybranymi muzykami w celu ustalenia terminu przesłuchań.
 
POZOSTAŁE INFORMACJE:
Filharmonia zapewnia akompaniatora (nie przewiduje się próby przed przesłuchaniem).
 
Filharmonia nie zwraca kosztów podróży ani zakwaterowania.
 


PROGRAM PRZESŁUCHAŃ:
Etap I
J.S. Bach – dwie kontrastujące części z dowolnej Suity lub Partity
 
W. A. Mozart – pierwsza część (z kadencją) Koncertu skrzypcowego G-dur KV 216;  D-dur KV 218; A-dur KV 219

Etap II
wg materiałów nutowych (do pobrania poniżej)
Skrzypce – orkiestrowe (Pobierz)


TREŚĆ KLAUZULI:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu oraz adresu e-mail przez Filharmonię Gorzowską zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz do celów rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych po zakończeniu rekrutacji do celów kontaktowych w przyszłości w celu podjęcia współpracy. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie, jak również, iż od tej zgody nie jest uzależnione świadczenie usług ani wykonanie umowy.

KONTAKT W SPRAWIE PRZESŁUCHAŃ:
Renata Ochwat
T: +48 95 73 92 748
E:  przesluchania@filharmoniagorzowska.pl
 
 
 
THE GORZÓW PHILHARMONIC ANNOUNCES AUDITIONS
FOR THE POSITION OF AN ORCHESTRAL MUSICIAN
Violin tutti

 
APPLICATIONS:
The Center for Artistic Education - Gorzów Philharmonic announces auditions for the Orchestra of the Gorzów Philharmonic for the position of an orchestral musician tutti violin.
The condition for joining the audition is to have a higher education in music (BA or MA diploma in violin playing).
Please send your application, along with your CV and copies of documents confirming your education, by e-mail to the following address: Przesluchania@filharmoniagorzowska.pl.
A personally signed clause (scan) should be attached to the application. The content of the clause below.
The FG management will contact selected musicians to arrange auditions.
 
 
OTHER INFORMATION:
The Philharmonic will provide an accompanist (no rehearsal is scheduled before the audition).
 
The Philharmonic will not reimburse travel or accommodation expenses.
 

AUDITION PROGRAMME:
Stage I
J.S. Bach – two contrasting parts from any Sonata or Partita

W.A. Mozart – the first part (with cadenza) of a selected concerto G major KV 216; D major KV 218; A major KV 219.

Stage II
Notes to download (click on)


CONTENT OF THE CLAUSE:
I agree to the processing of my personal data in the scope of my forename, surname, address of residence, telephone number and e-mail address by the Gorzów Philharmonic in accordance with Article 6 clause 1 letter a of the General Data Protection Regulation (GDPR) and for recruitment purposes. Simultaneously I declare that I agree to the processing of my data after the completion of the recruitment process for contact purposes in the future to start cooperation. I declare that I have been informed about the possibility of withdrawing this consent at any time, as well as of the fact that the provision of services or the execution of the contract is not dependent on this consent.

CONTACT ABOUT AUDITIONS:
T: +48 95 73 92 748
E:  przesluchania@filharmoniagorzowska.pl
 
 
 
 
Гожувська  філармонія оголошує
конкурс-прослуховування на посаду

музиканта оркестру
Скрипка tutti
 
Центр мистецької освіти - Гожувська філармонія оголошує прослуховування в оркестр Гданської філармонії на посаду оркестрового музиканта Скрипка tutti.
Умовою участі в прослуховуванні є вища музична освіта (диплом бакалавра або магістра гри на скрипці).
Будь ласка, надішліть свою заявку разом із резюме та копіями документів, що підтверджують вашу освіту, електронною поштою на адресу: Przesluchania@filharmoniagorzowska.pl.
До заяви додається власноручно підписаний пункт (скан). Зміст пункту нижче.
Керівництво FG зв’яжеться з обраними музикантами для організації прослуховування.
 
 
 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

На прослуховуванні може бути присутній акомпаніатор (репетиції перед прослуховуванням не плануються).
 
Філармонія не повертає кошти за проїзд та проживання.
  
ПРОГРАМА ПРОСЛУХОВУВАННЯ:
І етап
J.S. Бах - дві контрастні частини з будь-якої Suity або Partity
В. А. Моцарт - перша частина (з каденцією) концерту для скрипки соль мажор KV 216; Ре мажор КВ 218; Ля мажор KV 219
 
ІІ етап
з нотами (завантажити нижче)
Скрипка tutti - оркестрові фрагменти (ЗАВАНТАЖИТИ)
 
ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Я даю згоду на обробку моїх персональних даних в такому обсязі: імені, прізвища, адреси, номера телефону та адреси електронної пошти Гожувською філармонією відповідно до ст. 6 уст. 1. загального положення про захист персональних даних (GDPR) та для цілей підбору персоналу. У той же час я заявляю, що даю згоду на обробку моїх даних після прослуховування для подальших контактів з метою співпраці. Я заявляю, що я був поінформований про можливість відкликання цієї згоди в будь-який час.
 
КОНТАКТ ДЛЯ ПРОСЛУХОВУВАННЯ:
Renata Ochwat
T: +48 95 73 92 748
E:  przesluchania@filharmoniagorzowska.pl
Realizacja   Virtualnetia.com